پشتيباني آنلاين قابلیتی براي ارسال و دريافت پيام هاي اينترنتی، گفتگوي آنلاين و ديگر مواردي مي باشد که به صورت خاص براي پاسخگويي و کمک رساني به کاربران در شركت هاي ارائه دهنده خدمات، طراحي و ايجاد شده است.